• 1 Navn og hjemsted

Stk 1 Institutionens navn er Hadsten Naturbørnehave. Hadsten Naturbørnehave er hjemhørende i Favrskov Kommune, beliggende XXXXXXXX, 8370 Hadsten.

 • 2 Formål

Stk 1 Hadsten Naturbørnehave drives som privat institution i henhold til Dagtilbudsloven. Hadsten Naturbørnehave er oprettet efter dagtilbudslovens § 19 stk. 5 og drives som privatinstitution i erhvervsdrivende forening.

Stk 2 Det er Hadsten Naturbørnehaves formål at være dagtilbud for børn i alderen 3 år – skolestart i henhold til Dagtilbudsloven. Institutionen skal leve op til de. Til enhver tid gældende krav og love, der er gældende for institutionsområdet.

Stk 3 Hadsten Naturbørnehaves mål er i samarbejde med forældrene

1.at underbygge børnenes naturlige nysgerrighed og appellere til deres fantasi og kreativitet ved at udfordre børnene fysisk og med mentalt med naturen som omdrejningspunkt. 2. at sikre at hvert enkelt barn bliver set, respekteret og accepteret ved at sætte fokus på det enkelte bare individueller udvikling. 3. at dagtilbuddet skal fremme børns trivsel, læring, udvikling og dannelse gennem trygge og pædagogiske læringsmiljøer, hvor legen er grundlæggende og hvor der tages udgangspunkt i et børneperspektiv. 4. at hjælpe børnene til at udvikle empati for hinanden og indgå i forpligtende fællesskaber ved at skabe en atmosfære af åbenhed og gensidig respekt. 5. at sikre en ordentlig og ligeværdig omgangstone mellem børn, ansatte og forældre baseret på gensidig respekt 6. at skabe et inspirerende og udfordrende arbejdsklima, der bygger på frihed.

Stk 4 Institutionen skal sikre en god overgang til skole og fritidstilbud i samarbejde med forældrene og i henhold til Dagtilbudsloven §7 stk 4 og 5.

 • 3 Institutionens formål

Stk 1 Hadsten Naturbørnehave skal være med til at fremme børnenes udvikling og læring af kompetencer gennem leg og tilrettelagte alderssvarende pædagogiske aktiviteter og oplevelser.

Stk 2 Personalet skal give børnene omsorg og tryghed og understøtte det enkelte barns selvværd, og mulighed for fordybelse og kreativ udfoldelse. Børnenes trivsel fordres gennem en tryg og familiepræget hverdag, hvor der tages udgangspunkt i barnets verden. Ved deltagelse i fællesskabet styrkes barnets individuelle karaktertræk og rummelighed for forskellighed. I fællesskabet stimuleres barnets nysgerrighed og fantasi via naturoplevelser, sang, samtale og fortælling.

Stk 3 Hadsten Naturbørnehave drives som aldersintegreret institution, hvor børnene som udgangspunkt er sammen på tværs af alder. Dog vil børnene i samme alder samles til planlagte pædagogiske aktiviteter.

Stk 4 Medarbejder og forældre, skal i samarbejde med børnene skabe et kreativt og behageligt miljø. Der skal være plads til alle, uanset social, udviklingsmæssig, religiøs eller etnisk baggrund.

Stk 5 Der vil i hvert tilfælde blive taget stilling til, om Hadsten Naturbørnehave kan tilbyde det enkelte barn de fornødne pædagogiske og fysiske rammer og muligheder, så der sikres en optimal udvikling for det enkelte barn. Institutionens leder kan i hvert tilfælde afgøre om institutionen kan rumme det enkelte barn.

Stk 6 Hadsten Naturbørnehaves formål skal søges fremmet gennem et tæt samarbejde og i gensidig respekt mellem medarbejdere, forældre og bestyrelse.

 • 4 Optagelse i Hadsten Naturbørnehave

Stk 1 Hadsten Naturbørnehave er åben for alle børn, uanset forældrenes livssyn, etnicitet, politiske eller religiøse overbevisning.

Stk 2 Børn optages efter følgende kriterier i nævnte rækkefølge: 1. Hadsten Naturbørnehave har kapacitet til at optage 45 børn i alderen 3 år til skolestart. Typisk optages barnet fra d. 1 i den måned barnet fylder 3 år . 2. Søskende til børn i Hadsten Naturbørnehave har fortrinsret. 3. Børn optages efter opskrivningstidspunktet. Er der flere ansøgere end Hadsten Naturbørnehave kan optage, oprettes en venteliste, som prioriteres efter opskrivningstidspunkt. Bestyrelsen kan i konkrete tilfælde dispensere fra optagelseskriterierne, såfremt det vurderes hensigtsmæssigt. Af økonomiske og pædagogiske årsager tilstræbes en ligelig kønsfordeling og repræsentation af årgange.

Stk 3 Forældre kan opsige institutionspladsen skriftligt med 2 måneders varsel til den 1. i måneden. Opsigelse fra institutionens side kan normalt kun finde sted ved restance med egenbetalingen, og i disse situationer med 1 måneds varsel til en måneds udgang. Forinden skal forældrene have modtaget 1 rykkerskrivelse samt 1 skriftlig meddelelse om påtænkt opsigelse.

 

Stk 4 Egenbetalingsrestancer udover 1 måned, hvorom der ikke er indgået afdrags-eller henstandsordning inddrives via retslig inkasso. Inkasso omkostningerne pålægges restancen.

 

 • 5 Åbningstid

Stk 1 Hadsten Naturbørnehave har åbent alle hverdage. Bestyrelsen kan, i samarbejde med lederen, ændre den daglige åbningstid i forbindelse med ændrede behov i forældregruppen. Ændring af åbningstid skal varsles forældrene med mindst to måneder. Åbningstiden svarer som minimum til den gennemsnitlige ugentlige åbningstid i Favrskov kommunes åbningstid.

 • 6 Opsigelse/udmeldelse

Stk 1 Forældrene (enten forældremyndighedsindehavere i fællesskab eller forældremyndighedsindehaveren alene) kan opsige pladsen skriftligt med to måneders varsel til den 1. i en måned.

Stk 2 Hadsten Naturbørnehave kan normalt kun opsige en plads, når der ikke modtages betaling for et barn. Hadstens Naturbørnehave skal skriftlig have rykket for betalingen to gange, hvorefter opsigelse kan finde sted til en måneds udgang med 1 måneds varsel.

 • 7 Forældrebetaling

Stk 1 Prisen for en børnehaveplads skal som udgangspunkt følge den til enhver tids gældende kommunale takst.

Stk 2 Regler om nedsættelse eller bortfald af forældrebetalingen, samt regler om søskenderabat, er også gældende for Hadsten Naturbørnehave. Det er lederens ansvar at gøre forældrene bekendt med reglerne herom.

Stk 3 Ændringer i prisen for en børnehaveplads kan kun ændres ved enstemmighed på generalforsamlingen. Ændring af forældrebetalingen varsles forældregruppen med tre måneder.

 • 8 Generalforsamling

Stk. 1 Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed.

Stk 2 Der afholdes generalforsamling en gang årligt inden udgangen af marts måned. Indkaldelse til generalforsamlingen skal ske med minimum fire uger varsel. Den siddende institutionsbestyrelse indkalder til generalforsamling.

Stk 3 Dagsorden skal indeholde følgende punkter: 1. Valg af ordstyrer og referent 2. Bestyrelsens beretning 3. Fremlægning og godkendelse af regnskab 4. Fremlægning og godkendelse af budget 5. Valg af kasser 6. Valg af 1 revisor (ikke bestyrelsesmedlem) 7. Bestyrelsesvalg 8. Indkomne forslag 9. Eventuelt

Stk 4 Generalforsamlingen er beslutningsdygtig når 2/3 af børnene er repræsenteret. Hvert forældrepar har en stemme for hvert barn, de har i Hadsten Naturbørnehave. Der kan afgives stemme ved fremmøde eller skriftlig samtykke. Der vil i særlige situationer kunne tillægges andre end de/den, der har forældremyndigheden, valgbarhed og valgret. Dette kræver dog bestyrelsens godkendelse. Det tilstræbes, at beslutninger via dialog træffes enstemmigt. Hvis enstemmighed ikke kan opnås, træffes beslutninger ved flertalsafstemning. Såfremt der fremsættes ønske om hemmelig afstemning, skal dette ønske imødekommes. Der kan udelukkende træffes beslutninger vedr. punkter, som fremgår af endelig dagsorden, offentliggjort minimum 14 dage inden generalforsamlingen. Forslag og emner fra forældre, som skal til behandling på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen.

 • 9 Bestyrelsen

Stk 1 Institutionen ledes af en bestyrelse, som består af 6 medlemmer, der vælges af institutionens forældre.  Der deltager 1 fra personalegruppen uden stemmeret, samt lederen som sekretær uden stemmeret.

Stk 2 Bestyrelsen består af 5 repræsentanter valgt af og blandt forældrene, en repræsentant valgt af og blandt de fastansatte medarbejdere og 1? 3? ekstern repræsentant med relevant erfaring indenfor drift af privat virksomhed. Ved stemmelighed har formanden 2 stemmer. Lederen deltager i forældrebestyrelsens møder, men har ikke stemmeret. Forældrerepræsentanterne vælges forskudt, således at der i lige år vælges 2 medlemmer og i ulige år vælges 3 medlemmer.

Stk 3 Forældrerepræsentanter i bestyrelsen vælges på generalforsamlingen for 2 år ad gangen. Medarbejderrepræsentant i bestyrelsen vælges på et personalemøde – ligeledes for en 2-årig periode. Valget skal finde sted inden udgangen af marts måned umiddelbart før generalforsamlingen.

Stk 4 Udover bestyrelsens medlemmer vælges 2 suppleanter blandt forældrene og en blandt medarbejderne. Suppleanter vælges for et år ad gangen.

Stk 5 Forældre kan kun være medlem af bestyrelsen, så længe de har børn indskrevet i Hadsten Naturbørnehave. Når dette ikke længere er tilfældet, indgår suppleanten for den resterende del af valgperioden.

Stk 6 Medarbejderrepræsentanten udtræder af bestyrelsen med øjeblikkelig virkning, når den pågældende har afleveret eller modtaget sin opsigelse. Lederen kan ikke være medarbejderrepræsentant.

Stk 7 Bestyrelsen konstitueres på det førstkommende bestyrelsesmøde efter generalforsamlingen. Formanden og næstformanden vælges af og blandt forældrerepræsentanterne i bestyrelsen ved flertalsafgørelse. Lederen indkalder til det konstituerende møde, som skal finde sted senest 14 dage efter generalforsamlingen. På første ordinære bestyrelsesmøde skal bestyrelsen formulere sin forretningsorden.

Stk 8 Nærmere regler om forældremøder og generalforsamlingsafholdelse, bestyrelsens funktions

og ansvarsområde, herunder kompetenceplan m.m., fastsættes af bestyrelsen i en forretningsorden.

 

Stk 9 Der afholdes mindst fire ordinære bestyrelsesmøder årligt. Formanden eller næstformand indkalder til bestyrelsesmøde med mindst syv dages varsel og vedlagt dagsorden for mødet. Møderne afholdes som udgangspunkt for lukkede døre.

Stk 10 Der tages referat af bestyrelsesmøderne. Referatet underskrives af de fremmødte medlemmer.

 

Stk.11 Såfremt der måtte blive stiftet en aktivitetsråd, der har som sit formål

at virke til fremme af privatinstitutionen, kan 1 medlem, som er valgt af og blandt støtteforeningens/vennekredsens medlemmer, sidde med til 2 bestyrelsesmøder. Valget gælder ligeledes for 2 år. Disse har ikke stemmeret.

 

 • 10 Institutionsbestyrelsens opgaver og virke

Stk 1 Bestyrelsens arbejde tager udgangspunkt i Hadsten Naturbørnehaves værdier.

Stk 2 Bestyrelsen har ansvar for ansættelse og afskedigelse af leder.

Stk 3 Bestyrelsen fastlægger budgettet i samarbejde med leder, ligesom udarbejdelse af regnskabet også hører under bestyrelsens ansvar.

Stk 4 Indgåelse og ophævelser af aftaler, der rækker ud over Hadsten Naturbørnehaves daglige ledelse og drift, kræver tilslutning fra samtlige bestyrelsesmedlemmer. Indgåelse og ophævelser af aftaler, som berører Hadsten Naturbørnehaves kapital, kræver tilslutning fra samtlige bestyrelsesmedlemmer.

Stk 5 Bestyrelsen har ansvar for drift af Hadsten Naturbørnehaves informationsmateriale og hjemmeside. På generalforsamling vil der være valg til en eller flere forældre som skal varetage og bære ansvaret for opdatering af Hadsten Naturbørnehaves hjemmeside, samtidig vil foreningens aktivitetsråd have ansvar for i samråd med bestyrelsen at opdatere Hadsten Naturbørnehaves informationsmateriale.

Stk 8 Bestyrelsen har ansvar for lejekontrakt.

Stk 9 Bestyrelsen udarbejder kommunalt høringssvar.

Stk 10 Bestyrelsesmedlemmerne modtager ikke betaling for bestyrelseshvervet, men Hadsten Naturbørnehave afholder udgifter til en bestyrelsesansvarsforsikring.

 • 11 Tavshedspligt

Stk 1 Bestyrelsesarbejdet er i henhold til forvaltningsloven og straffeloven underlagt tavshedspligt. Denne tavshedspligt fortsætter efter, at vedkommen er udtrådt af bestyrelsen. Bestyrelsen er forpligtet til at orientere nye bestyrelsesmedlemmer herom.

 Stk 2 Det er bestyrelsens opgave at sørge for, at nye bestyrelsesmedlemmer får kendskab til nærværende vedtægt.

 • 12 Lederens ansvar og kompetencer

Stk 1 Lederen har det daglige personaleansvar for personalet, hvilket indebærer opfølgning på den pædagogiske linje, sikre medarbejderes trivsel og motivation og arbejdsinstrukser o. lign.

Stk 2 Lederen har den administrative, pædagogiske, personalemæssige og økonomiske ledelse af institutionen og er ansvarlig for institutionens drift overfor bestyrelsen.

Stk 3 Lederen har ansvaret for den pædagogiske tilrettelæggelse af arbejdet i hverdagen, ligesom det er lederens ansvar at føre bestyrelsens beslutninger og værdier ud i praksis.

Stk 4 Lederen træffer alle konkrete afgørelser vedrørende institutionens indskrevne børn.

Stk 5 Lederen har ansvar for optagelse af børn og kommunikation til børn på ventelisten.

Stk 6 Lederen skal have bestyrelsens godkendelse til indkøb og investeringer, der afviger fra budgettet. Indkøb, som overstiger 10.000 kr. skal til godkendelse i bestyrelsen.

Stk 7 Lederen har pligt til at deltage i bestyrelsens møder som sekretær.

Stk 8 Ønsker lederen at opsige en medarbejder kræver dette en godkendelse af bestyrelsen. Lederen kan således indstille opsigelsen til behandling på førstkommende bestyrelsesmøde.

 • 13 Forældrebestyrelsen/Aktivitetsråd

Stk 1 Aktivitetsrådet består af minimum tre forældre som vælges på generalforsamlingen. Aktivitetsrådets primære opgave er at arrangere forældrearrangementer i Hadsten Naturbørnehave, såsom arbejdsdage og familietur. Det er ligeledes aktivitetsrådets opgave at være deltagende i markedsføring af Hadsten Naturbørnehave i samråd med institutionsbestyrelsen.

 • 14 Økonomi

Stk 1 Hadsten Naturbørnehaves regnskabsår er kalenderåret: 1. januar til 31. december.

Stk 2 Regnskabet føres af XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX     (”Landsforeningen Frie Børnehaver og Fritidshjem” og revideres af dennes statsautoriserede revisor.)

 • 15 Personaleforhold

Stk 1 Lederen i Hadsten Naturbørnehave skal have pædagogisk uddannelse.

Stk 2 Ved personaleansættelse deltager mindst en forældrerepræsentant fra bestyrelsen i ansættelsesudvalget. Ved vikaransættelser for mere end tre måneder skal ansættelsen behandles og godkendes af bestyrelsen. Ved vikaransættelser for mindre end tre måneder har lederen ret til egenhændigt at ansætte vikaren (forlængelse udover de 3 måneder skal ligeledes godkendes i bestyrelsen).

Stk 3 Ved ansættelse kan der indhentes referencer fra tidligere arbejdspladser. Der skal indhentes udvidet straffeattest og børneattest.

 Stk 4 Personalet har tavshedspligt og underretningspligt, som indskærpes ved ansættelse.

 • 16 Tegningsregler

Stk 1 Til at forpligte Hadsten Naturbørnehave overfor tredjemand kræves underskrift af bestyrelsens formand eller næstformand sammen med et andet bestyrelsesmedlem eller med institutionens leder.

Stk 2 Dispositioner vedrørende lejemålet kræver dog underskrift af den samlede bestyrelse.

 • 17 Hæftelse

Stk 1 For Hadsten Naturbørnehaves forpligtelse hæfter Hadsten Naturbørnehave alene med sin formue.

 • 18 Ikrafttræden og ændring af Hadsten Naturbørnehaves vedtægter

Stk 1 Disse vedtægter er vedtaget ved stiftende generalforsamling den 29. november 2017. Vedtægterne træder i kraft ved dato for privatiseringen.

Stk 2 Ændringer i Hadsten Naturbørnehaves vedtægter kræver tilslutning fra samtlige bestyrelsesmedlemmer. Ændringen skal godkendes på generalforsamlingen med flertal på 2/3. (Ændringen skal godkendes af Favrskov Kommune)

 • 19 Ophør

Beslutning om opløsning af Hadsten Naturbørnehave træffes af generalforsamlingen, og kan kun ske med 2/3 flertal.